برابر اصل نمودن رسید طلب

سلام ایا رسیدهایی که بابد طلب از شخص میگیریم میتوان برابر اصل کرد در پرونده ارزشی دارد

21 شهریور 1400 64

با درود؛
کاربر محترم با تهیه کُپی از اصل اوراق و ابطال تمبر مالیاتی ، امکان برابر با اصل نمـودن رسـیدها وجود دارد و اصـولا جهت استناد به سندیت رسـیدها در موضوع پرونده قضایی و یا استفاده بر له یا بر علیه، رونوشت و یا کُپی مصدق نشده معتبر نبـوده و اساسا تصدیق یا برابر اصل نمـون رسـیدها الزامیست..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی