شکایت توهین، تهـدید و افتـرا

سلام خانمم از بنده به جرم تهدید افترا و توهین به اشخاص عادی شکایت کرده.مجازات این جرم چیست و درچه صورت اثبات میتواند بکند و من در دادگاه چگونه از این اتهام خودم را مبرا سازم؟

22 شهریور 1400 101

با درود؛
کاربر محترم؛ صـرف ادعا دلیل بر اثبات ادعای مدعی نبوده و شاکی بایستی ادعای خود را با دلیل و مدرک کافی اثبات نماید..
در صورت اثبات؛ مجازات هر بک از اتهامات توهین و تهـدید و افتـرا معـمولا حکم بر محکومیت جزای نقدی صادر میگردد،، مگـر اینـکه هر سـه اتهام از قابلیت اثباتی برخوردار بوده باشند که در اینصورت با در نظر گرفتن تعـدد جرایم، مجازات شلاق و حبس نیز در پی دارد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی