خرید مال مشاع در مزایده

سلام اینجانب مالک دو دانگ از شش دانگ ملک مشاع هستم و هم بنده و هم احدی از شرکا دستور فروش مال مشاع را دریافت کرده . بنده امکان خرید سهم مال دیگر شریک را دارم . آیا در روز حراج من امتیازی برای خرید دارم ؟

22 شهریور 1400 75

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی