تقسیم ترکه وفروش مال مشاع

باسلام پدربنده فوت شده وقطعه زمینی ازاوبه ارث مانده است ماوراث که بامادرم تعدادمان۴نفرمیشوداقدام به فروش کرده ایم برادربنده که یکی ازوراث است درخارج ازکشورمیباشدوماهیچگونه دسترسی برای گرفتن وکالت نامه ومدارک دیگربه ایشان نداریم ضمن اینکه برادرم پناهنده میباشدونمیتواندبه سفارت ویاکنسولگری ایران برودووکالت نامه برای مابفرستد میخواستم بدانم باتوجه به نبودایشان چگونه میتوان زمین رافروخت وسندرابه نام خریدارکردضمن اینکه برادرم ازفروش زمین خبرداردوموافق است خیلی ممنون میشوم پاسخ بنده رابدهید

22 شهریور 1400 69

بااحترام
کاربرمحترم باید باتوجه به گواهی انحصار وراثت از طریق دادگاه اقدام به فروش مال نموده و مبلغ بین وراث تقسیم و سهم برادر شما در صندوق داگاه باقی تا زمان بازگشت پرداخت شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی