مطالبه ودیعه عین مستاجره

موجر تقاضای تخلیه مورد اجاره کرده و حکم صادر شده و متعاقبا تقاضای اجراییه نموده است اجراییه به مستاجر ابلاغ شده است و مستاجر علی رغم اوضاع کرونا با مشقت در فرجه قانونی اجراییه قرارداد جدیدی منعقد کرده ولی با مراجعه به اجرای احکام شورا متوجه شده که موجر ودیعه رهن را واریز نکرده است واین درحالی هست که جهت تحویل واحد جدید ،مستاجر باید مبلغ رادریافت و موجر جدید پرداخت کند.راهکار حقوقی چییت.

23 شهریور 1400 72

سلام
طبق اظهارنامه ای با رونوشت اجرائیه و اجارنامه جدید تقاضای مطالبه ودیعه عین مستاجره و تخلیه آن را به اطلاع موجر رسانده و عواقب و خسارت ناشی از عدم تعهد را به ایشان یادآور شوید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی