حضور پسر و دختران در جایی بدون عمل نامشروع جرم محسوب میشود

آیا حضور چند پسر و دختر در یک خانه به طوری که روابط نامشروع نداشته باشند و از نظر ظاهری لباس کامل داشته باشند جرم است؟

23 شهریور 1400 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی