ارسال لایحه قبل حضور در دادگاه

روز یکشنبه دادگاه دارم آیا لایحه دفاعی جدیدی با مدارک را به شعبه تحویل دهم یا همان روز دادگاه ببرم

24 شهریور 1400 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی