تقسیم ترکه وفروش مال مشاع

سلام پدرم اخیرا فوت کرده از مال دنیا فقط اسباب زندگی دارد وخانه را باسم برادرم کرده من میتوانم شکایت کنم وبرادرم میخواهد اموال پدرم راتصاحب کند

24 شهریور 1400 76

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی