دیه انگشت وسط دست چپ

سلام شکستگی دیستال رادیوس انگشت وسط دست چپ چقدر است؟

24 شهریور 1400 55

بااحترام
کاربر محترم باتوجه به اینکه مبلغ دیه از طریق پزشک قانونی و قاضی اجرای احکام قادر به تشخیص می باشد طبق ماده 641و643قانون مجازات دیه انگشت اصلی حدودا یک دهم دیه کامل و نقص مورد شما یک سوم دیه اصلی میباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی