سرقت دسته چک و چک برگشتی

دسته چک من چند سال دزدیدن همون موقع اعلام‌ سرقت وکارهای دادگاه انجام دادم ولی علان سیستم میزنه من چک برگشتی دارم نمیتونم وام بگیرن

26 شهریور 1400 72

با درود؛
کاربر محترم؛ در اینخصوص ابتـدا با اسـتعلام هویت شخص برگشت زننده چک، می تواتید علیه نامبرده، اقدام به طرح شکایت نمـوده و در صورت صدور محکومیت، نسبت به رفع برگشتی اقدام نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی