دیات در اثر صدمه تصادف

سلام خسته نباشید میشه این متن رو معنی کنید و دیه رو محاسبه کنید ممنون سابقه متهم نامبرده را به پرداخت دو ميليون لایر جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ايام بازداشت قبلی و از جهت جراحت موضحه پاشنه پای راست به پرداخت هشتاد درصد از دو و نيم صدم ديه کامله مرد مسلمان و از جهت شکستگی استخوان پاشنه پای راست که توسط سه عدد پين ارتوپدی ثابت شده است و به صورت معيوب ترميم يافته است و نيز محدوديت حرکتی متوسط ايجاد شده مفصل مچ پا به سمت کنار داخلی و خارجی جمعا به پرداخت هشتاد درصد از يازده صدم و هفت هزارم ديه کامله مرد مسلمان در حق شاکی محکوم می نمايد تا ظرف دو سال از تاريخ وقوع صدمه پرداخت کند

28 شهریور 1400 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی