ضمان قهری به چه معنی میباشد

مکاتبات و مراسلات دردفتر کپیه ینی چی،ضمان قهری چیه

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالی و مفید
29 شهریور 1400 72

بااحترام
کاربر محترم ضمان قهری دارای ۴ مورد میشود
غصب و آنچه درحکم غصب است یعنی اموال کسی را غصب کرده باشید ضامن هستید
۲-اتلاف..اگر مالی را تلف یا از بین برده باشید ضامن هستید
۳-تسبیب..اگر سبب تلف مالی بشوید ضامن هستید
اگر سوال را بیشتر شرح میدادید بهتر راهنمایی انجام میشد در مورد قسمت اول دفتر کپیه یعنی تمام کارهای که انجام شده و رسیدها و یا نامه ها و...در یک دفتر ثبت میشود که کپیه نام دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی