اگر تلفن بنام شخص دیکر باشد میتواند رابطه نامشروع مشخص شود

دوستم بعد دوسال که کارشون به دادگاه کشیده در حد مکالمه تلفنی با کسی در ارتباط بوده ولی سیمکارت به اسم خودش نیست همسرش متوجه شده آیا مشکلی پیش میاد براش

29 شهریور 1400 55

بااحترام
کاربر محترم
اینکه تلفن بنام شخص دیگری باشد ملاک بر عدم رابطه نامشروع نمیشود میتوان با نقطه زنی مشخص نمود .. فقط با مکالمه تلفنی نمیشود رابطه نامشروع را اثبات نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی