;
اگر تلفن بنام شخص دیکر باشد میتواند رابطه نامشروع مشخص شود

دوستم بعد دوسال که کارشون به دادگاه کشیده در حد مکالمه تلفنی با کسی در ارتباط بوده ولی سیمکارت به اسم خودش نیست همسرش متوجه شده آیا مشکلی پیش میاد براش

29 شهریور 1400 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی