دریافت وجه چک به صورت نقدی و برگشت دوباره چک

شخصی وجه چک را دریافت کرده ولی چک را برگشت زده است ؟

30 شهریور 1400 50

بااحترام
کاربر محترم اگر وجه را واریز نموده اید با ارائه مستندات به دادگاه اثبات نمایید اگر به هر صورت دیگر پرداخت نموده اید شاهد یا مدرک محکمه پسند ارائه نمایید حتی اگر پیامک ویا ... دیگری دارید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی