ضرب وجرح توسط همسایه

اگر فردی مورد حمله همسایه قراربگیرد و مورد ضرب و جرح عمدی و فحاشی قرارگرفته باشد و پلیس ۱۱۰ نیز در محل حاضرشده باشد ایاشاکی بدون دوشاهدمیتواند شکایت کند؟

31 شهریور 1400 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی