جهت فروش مال مشاع به ظرفیت وراث شریک دیگر چه اقدام و دعوایی بایستی طرح شود.

سلام وقت بخیراگرملکی مشاع بین دونفرباشد یکی از شرکافوت کند ووارث داشته باشد اون شریکی که درقید حیات هست میتواند سهم خودرابه دیگری منتقل کند؟؟؟یااینکه اول باید انحصارووراثت انجام گردد؟؟؟؟ممنون

31 شهریور 1400 99

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی