محاسبه دیه اعلامی دادگاه ؟

سلام چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل و یک دهم دیه کامل برای هریک از شکستگی ۳مهره کمر ممنون

01 مهر 1400 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی