تعیین دیه توسط پزشکی قانونی

من برگه پزشکی خودم را دارم میخواستم مقدار تعیین شده دیه را بدانم

01 مهر 1400 68

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی