کارشناسی زمین کشاورزی

در حدود چهل سال فرد ارشد یک تکه زمین کشاورزی سنگ لاخ که مورد استفاده کشاورزی نمی باشد و استفاده نشد بعد از رأی دادگاه کارشناس ک اومد رای که داد برای کارشناسی خسارت یا اجاره بدهند چیکار کنم من چ نامه ای برای دادگاه بنویس ام

03 مهر 1400 69

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی