ابطال قرارداد بعـد از اقاله

با سلام ایا بعد از اقاله قرارداد میتوان خود قرارداد را به دلیل مال غیر بودن ابطال کرد؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
پاسخ در موردی غیر از سوال می باشد چون سوال بنده در مورد ابطال اصل قرارداد موضوع اقاله بدلیل مال غیر بودن بوده نه خود اقاله
17 مهر 1400 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی