مطالبه وجه چک و تاخیر

بابت جنس پوشاک مبلغ ۱۵ میلیون چک در سال ۹۶ گرفتم که اون شخص پولش را نداده.والان بعد از شکایات میخاد پول بدهد بایس به روز بدهد چه قدر میشود؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنونم
17 مهر 1400 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی