;
حکم دایر کردن مرکز فساد

مطابق ماده ۶۳۹ ق م ا مصوب ۱۳۷۵ کسی که مرکز فساد و فحشا دایر کنه به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم میشه و مکان مورد نظر به طور موقت بسته میشه ، حال چه واکنش اجتماعی در این ماده پیش بینی شده؟

24 مهر 1400 14

بااحترام
کاربر محترم همچین جرمی بایک پیام کوتا قابل بررسی نیست اما وقتی حکمی شما از یک سال تا ده سال میباشد نسبت به سابقه کیفری تصمیم کیری خواهد شد احتمال اینکه از تبعید نیز خواهید شد و از استخدام دولتی نیز محروم و جریمه نقدی نیز خواهید شد مگر دارای شرایط خواصی باشید که نیاز به بررسی بیشتر پرونده میباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی