مبنای تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از چه زمانی می باشد.

ایا با دادن اظهارنامه رسمی جهت استرداد لاشه چک به طلب کار قبل از سررسید چک و بعد از برگشت چک و دادخواست عملیات اجرائی توسط طلب کار و عدم پذیرش اعسار در پرداخت، و اخذ توقف عملیات اجرایی تا بررسی توسط مقام قضایی و نتیجه آن پس از صدور رای مبنی بر محکومیت طلب کار در استرداد لاشه چک با اصلاح مبلغ و واریز ان به حساب دادگستری شده است، زمان اتاله دادرسی با تاخیر در نظریه کارشناس ۱۲ ماه بوده، سوال من این است، چند درصد است احتمال دارد که رای در پرداخت جریمه تاخیر تادیه را پرداخت کنم. من دارنده شماره حساب چک یا بدهکار هستم.

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنون سوال من این است که ایا دفاعیات من می تواند مانع پرداخت جریمه تاخیر تادیه بشود یا خیر، من خوانده پرونده در جریمه تاخیر تادیه هستم.
26 مهر 1400 41

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی