;
صلاحيت ذاتي دادگاه ها

امکان تغییر موضوع دادخواست در مرحله ی تجدید نظر امکان پذیر هست؟ نسبت به خواسته ی خواهان با با موضوع الزام به تنظیم سند در مرحله بدوی قرارعدم استماع صادر و پرسش اینکه طبق مستندات جدید خواهان به حق نسبت به عنوان اتهامی فروش مال غیر نسبت به خوانده می باشد حال نسبت به این اتهلم در دادخواست جداگانه طرح دعوا گردد یا درمرحله ی تجدیدنظر؟ ممنونم

28 مهر 1400 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی