;
راننده اسنپ از بنده درخواست مبلغ اضافه نموده و مجبور به پرداخت شدم چگونه از ایشان شکایت نمایم.

سلام.سوار اسنپ شدم راننده در مسیر درخوایت پول اصافی کرد و تهدید کرد ک اگ پرداخت نکنم پیاده میکنه(مسیر برهوت و بیابان بود)پرداخت کردم میتونم شکایت کنم ازش؟

28 مهر 1400 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی