;
رد یا قبول اعسار و اعتراض به آن

آیا در اعسار بر حسب توان مالی پیش پرداخت تعیین نمیکنند چرا توان مالی بنده در اعسار مدنظر قرار نگرفته چه کنم؟

30 مهر 1400 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی