;
شکایت در مورد عدم رعایت شئونات با شهادت خانواده صحیح است ؟

سلام،همسایه از اینجانب به علت ایجاد مزاحمت وعدم رعایت شئونات اسلامی شکایت نموده وشاهد را خانواده خودش معرفی کرده،حال سوال بنده اینست که با این عنوان شکایت میتواند علیه بنده به نتیجه ای برسد

30 مهر 1400 22

بااحترام
کاربر محترم شکایت رعایت شئونات اسلامی که قانونگذار در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته :
هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند لذا ضروریست با مستندات محکمه پسندی ( دو شاهد ) صورت گیرد و معرفی خانواده به عنوان شهود به دلیل رابطه خویشاوندی معتبر نیست و می توانید نسبت به شهادت ایشان جرح وارد نمایید . در مورد اتهام ایجاد مزاحمت نیز معرفی دو شاهد لازمست .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی