وکالت فروش خودرو در دفترخانه و توقیف آن توسط همسر

همسرم خودرو اینجانب رو توقیف کرده و اینجانب خودرو رو در دفتر اسناد رسمی وکالت فروش تام دادم آیا بنده مجرمم

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالی
01 آبان 1400 47

با درود؛
کاربر محترم؛ در صورتیکه وکالت فروش مقدم بر تاریخ توقیف خودرو بوده باشد، با اعتراض ثالث اجرایی توسط معترص ثالث، به استناد سند رسمی مقدم به تاریخ توقیف خودرو، مرجع توقیف کننده اقدام به رفع توقیف خودرو می نماید..
ولی چنانچه وکالت فروش اعطایی بعد از دستور توقیف خودرو بوده باشد، بدان ترتیب اثر داده نشده و موضوع در صورت شکایت همسرتان به اتهام فرار از دین قابل رسـیدگی و تعقیب کیفری می باشد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی