;
امضا معامله بعد از رفع اكراه موجب نفذ معامله است؟

امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله مي باشد

02 آبان 1400 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی