در خصوص اجرائیه بانک

سازنده ملک اقساط وام دریافتی خودش رو پرداخت نکرده در حال حاضر از طرف بانک نامه اجرائیه ارسال شده برامون

07 آذر 1400 73

سلام علیکم
در صورتیکه سند ملک در رهن بانک بوده باشد اقدام بانک معتبر و قانونی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی