مطالبه وجه سفته توسط دارنده ان

سلام شخصی دویست میلیون از من سفته دارد بابت تعمیرات ماشین و اقساط ضمانت پیشش بوده و رفته طرح دعوا کرده در. خواست اعسار کرد و بعد دادگاه رای فرستاده که در خصوص اعسار وی سالب به انتقال موضوع گردیده است و لذا ب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استما دعوی صادر و اعلام می گردد و باز من تاریخ 1/11/14000 وقت رسیدگی به پرونده صادر شده یعنی چی و محل زندگی من کرمانشاه است و اون رفته یزد ازمندشکایت کرده

29 آذر 1400 74

بااحترام
کاربرمحترم در طرح دعوی اول بعلت اینکه اعسار وی با وجود تمکن مالی رد شده و هزینه دادرسی در مهلت مقرر پرداخت نکرده است و دوباره هزینه دادرسی را جور کرده و پرداخت نموده و مطالبه وجه سفته را اقدام نموده است و اینکه چرا از محل اقامت خود اقدام نمود احتمالا یا محل دریافت و یا قرارداد و یا انجام کار در محل وی نوشته شده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی