در صورت تلف مال مرهونه در ید مرتهن وی چه مسئولیت های در صورت عمدی یا سهوی بودن تلف یا عدم تفریط وافراط در عمل خود دارد؟

در صورت تلف مال مرهونه در ید مرتهن وی چه مسئولیت های در صورت عمدی یا سهوی بودن تلف یا عدم تفریط وافراط در عمل خود دارد

12 دی 1400 58

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا در این سایت به سئوالات درسی و دانشگاهی جواب داده نمی شود. و داتشجو موظف است که سئوالات دانشگاهی خود را با تحقیق در کتب حقـوقی حستجو نماید..

فاما در سئوال مطروحه؛ با توجه به تبعی بودن عقد رهن، تلف مال مرهون اعم از تلف واقعی و حکمی، مُسقطِ اصلِ طلب مرتهن نیست و فقط حق الرهانه مرتهن از بین می رود و طلبکار میتواند بر مبنای اسناد ذمه، از محل سایر اموال بدهکار، طلب خود را استیفا نماید..
در فرض اتلاف با توجه به مادۀ 791 ق.م؛ بدل مال مرهون تلف شده، جایگزین مال مرهون تلف شده می گردد و بدون آن که نیاز به انشاء مجدد برای عقد رهن باشد، بدلی که متلف تادیه می نامید خودبخود و به حکم قانون، رهن خواهد بود..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی