الزام به تنظیم سند خودرو

با سلام. یک خودرو نیسان خریداری کردیم پلاک نمیشود یک بار اتاق را غیر قانونی تعویض کرده اند فروشنده ما را در جریان نگذاشته. الان میگویند اگر اتاق عوض کنیم میتوانند پلاک کنند خدرو را. ایا هزینه تعویض اتاق با خریدار است یا فروشنده؟

14 دی 1400 27

بااحترام
کاربر محترم شما میتوانید به طرفیت وی دادخواست فسخ نمایید یا اگر با تعویض اتاق میتوانید پلاک را تعویض نمایید از وی بخواهید هزینه را پرداخت نماید در غیر اینصورت از طریق دادگاه ارش یا همان مابه التفاوت را دریافت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی