صدای ضبط شده مدرک حساب میشه؟

سلام برادرمن با جنس گرفتند ولی خودش صاحب جنس نیست صاحب جنس یه افغانی ما صداش رو ضبت کردیم ایا صدا که ضبط شده تاثیری داره تودادکاه

16 دی 1400 35

بااحترام
کاربر محترم اگر بتوانیدموافقت بازپرس را جهت جلب شخص افغانی به دادگاه معرفی و محل اقامت وی را ارائه نمایید با علم قاضی صدای ضبط شده مدرک محسوب واحتمال تخفیف در مجازات میشود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی