ضمانت جهت خروج از کشور

سلام اگه برادرم برام از اروپا دعوت نامه بفرسته باید چه چیزی را به ضمانت بگزاریم؟

18 دی 1400 29

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی