ريختن مصالح از ساختمان در حال ساخت مجاور و اسيب به سقف منزل

ريختن مصالح از ساختمان در حال ساخت مجاور و اسيب به سقف منزل

25 دی 1400 6

با درود؛
کاربر محترم؛ شما می توانید با تأمین دلیل از شورای حل احتلاف اقدام نمایید تا با تعیین کارشناس دادگستری، از خسارات وارده بازدید و میزان خسارات وارده به سقف منزلتان برآورد گردد تا به استناد همون نظریه کارشناسی، مطالبه خسارات وارده را بخواهید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی