ريختن مصالح از ساختمان در حال ساخت مجاور و اسيب به سقف منزل

ريختن مصالح از ساختمان در حال ساخت مجاور و اسيب به سقف منزل

25 دی 1400 27

با درود؛
کاربر محترم؛ شما می توانید با تأمین دلیل از شورای حل احتلاف اقدام نمایید تا با تعیین کارشناس دادگستری، از خسارات وارده بازدید و میزان خسارات وارده به سقف منزلتان برآورد گردد تا به استناد همون نظریه کارشناسی، مطالبه خسارات وارده را بخواهید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی