سرقت منزل وارتکاب قتل عمد

فردی جهت دزدی وارد ملک ماشد و پس از درگیری به قتل رسیده آیا قتل عمد محسوب میشود

25 دی 1400 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی