ضرب و جرح توسط معلم جرم است؟

امروز سر جلسه امتحان تقلبی کردم دبیرمارو گرف و به دفتر اطلاع داد من به دبیر گفتن عقده ای و دبیر زد تو گوشم باید چکار کنم؟؟

28 دی 1400 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی