پسرم وکالت تام از من جعل کرده چه کنم؟

سلام پسر من وکالت نامه ی تام از من جعل کرده من درخواست مهریه کرده بودم حساب های شوهرم بسته شده بود با جعل وکالت نامه حساب ها باز شدولی ما دوباره بستیم حساب هارو با اینکه همه رو خالی کرده ، به ما چند روز فرصت دادن تا اثبات کنیم جعل کرده نمیدونیم از کجا شروع کنیم به شکایت،از دفترخونه از پسرم که دلم نمی آید

29 دی 1400 13

با سلام،یا باید شکایت کیفری جعل علیه ایشان مطرح کنید که با ارجاع به کارشناس جعل تشخیص داده میشود و حبس و جزای نقدی دارد یا طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی که اذعان دارد موکل خودش میتواند مورد وکالت را انجام دهد نسبت به مورد وکالت خودتان اقدام کنید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی