ویژگی پژوهش های حقوقی

سلام. با توجه به تفاوتهای موجود میان پژوهش های کمی و کیفی توضیح دهید که پژوهش های حقوقی چه ویژگیهایی دارند؟

30 دی 1400 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی