معنی سرقت مستوجب تعزیر .....

دفاع انتسابی چیست ومبنی برسرقت مستوجب تعزیر چه معنایی دارد.ممنون

03 بهمن 1400 15

سلام کاربر گرامی یکسری از جرایم هستند که در شرع مقدس مجازات از نظر نوع،تعداد ومیزان وکیفیت آنهامشخص گردیده مثل جرائم حدی ،شرب خمر،زنا،قتل و...
اماجرائم دیگر هستند که مشمول حد وقصاص نیستند وقانون مقدار وکیفیت آنها را تعیین می کند که به آنها تعزیر گفته می شود
یکی از موارد سرقت مستوجب تعزیر است که اگر شرایط آن را طبق ماده۶۵۱ قانون مجازات اسلامی را دارا باشد به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ودرمقابل این اتهامی که به شما نسبت داده شده باید دفاع متناسب به عمل آوردید با استفاده از ادله مثل شهود ویا مدارک دیگر

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی