سن واقعی و اختلاف با شناسنامه و مشکلات پیش آمده

سلام خواهری داشتم متولد۶۷خانواده ام بخاطردلبستگی زیادی که به ایشون داشتن وقتی فوت میکنه شناسنامه اش رونگه میدارن بعدچندسال که به دنیامیام شناسنامه اش روبرامن نگه میدارن من متولد۷۰هستم برام مشکل سازشده هرکی میفهمه میگه سنت بالاست وبراازدواجم به مشکل برخوردم هم سن وسال واقعی خودم هستن متولد۷۰به بالاهستن اماووقتی سن شناسنامه رومیبینن میگن سنت بالاست میگم این سن واقعی خودم نیست میگن توشناسنامه زده ۶۷میگم این ازخواهرم بوده باورنمبکنن ومیرن مسکل من اینه حالاچکارکنم میخوام اقدام کنم سن واقعی خودم زده بشه

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنون ازجواب دادنتون ادله محکمه پسنددوشاهددارم
04 بهمن 1400 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی