محاسبه دیات درخواستی

شش فقره نيم درصد ديه کامل بابت جمعا 6 عدد حارصه بازوی راست آرنج راست بازوی چپ و ساعد چپ (3 قسمت)ارش تورم سمت چپ صورت و پشت گوش چپ جمعا شش دهم درصد ديه کامل انسان و ارش تورم انگشت کوچک دست راست- دو دهم درصد ديه کامل و چهار پنجم از يک پنجم از يک سوم از يک دهم ديه کام

04 بهمن 1400 47

با درود؛
کاربر محترم.. اصـولا برای محاسبه دقیـق دیات، بایستی از بخش ثبت درخواستها اقدام می نمودید..
در هر حال دیات اعلامی حدود 20میلیون محاسبه می گردد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی