ارجاع به کارشناسی نسبت به متن نوشته شده

سلام.بعد ازارجاع امر به کارشناسی سه نفره به درخواست خواهان و درخواست خوانده نظریه تکمیلی صادر میشود ایا خواهان می تواند برای نظریه تکمیلی دوباره درخواست تکمیل نظریه نماید؟یاباید بااعتراض به نظریه کارشناس به هیات پنج نفره فرستاده شود؟می تواندهردورا بخواهد که اگر تکمیل پذریفته نشد به هیات ۵نفره فرستاده شود

06 بهمن 1400 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی