حقوق ایام مرخصی

و هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی چگونه است؟

07 اردیبهشت 1399 97

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی