سوء استفاده از کدملی....

سلام ایا شخصی باداشتن کدملی ما میتونه سفته به اسم ماصادرکند یاخیر من فرم ثبت نام پرکردم درخیلی استخدامی ها که کدملی من رادارند نگرانم ایا میتونن سفته صادرکنندوبابد چکارکنم ممنون نگرانم

07 بهمن 1400 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی