ترغیب افراد

اگر شخصی افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت امیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد مجازات ان به چه صورت خواهد بود؟

08 اردیبهشت 1399 42

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی