ترغیب افراد

اگر شخصی افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت امیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد مجازات ان به چه صورت خواهد بود؟

08 اردیبهشت 1399 66

با سلام
به استناد بند ب ماده 15 جرایم رایانه ای به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی