غصب عنوان و استفاده از موقعیت شغلی

با توجه به ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی اگر یک فرمانده ی ارتش مثلا (فرمانده ی بهداری) خود را به عنوان یک مقام قضایی معرفی کند و یک امضا و مهر و اثر انگشت از جانب یک مقام قضایی انجام دهد و خود را مقام قضایی معرفی کند با توجه به سلسله مراتب نظامی شامل ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی میشود؟

27 بهمن 1400 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی