معنی ابلاغیه ارسال شده....

پرونده شما به شماره 140000101076000949 فرعي 4 در اجراي احكام شعبه سي ام بدوي تعزيرات حكومتي تهران بايگاني گرديد. این پیام به چه معناس؟

02 اسفند 1400 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی