اعتراض به نظر پزشک قانونی....

از پزشکی شکایت کرده ام.دادستان نظام پزشکی دستور بر قصور صادر و جهت صلح‌و‌سازش به شورای حل اختلاف پزشکی ارجاع داده است.اینجانب صلح و سازش نکردم و قرار شد پرونده به دادسرا ارجاع داده شود.قبل از آن قاضی شورای حل اختلاف از پزشکی قانونی نامه با موضو(تعیین میزان ارش) کرد.پزشکی قانونی بجای تعیین میزان ارش برای من کمیسیون پزشکی گرفت و رای داد که پزشک قصوری انجام نداده است!!!!آیا چنین چیزی امکان دارد و پزشکی قانونی میتواند چنین اقدامی کند و چگونه میتوان شکایت کرد؟

22 اسفند 1400 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی